ŠTA JE FISKALIZACIJA?

Fiskalizacija u užem smislu predstavlja stavljanje fiskalne kase u upotrebu.

ŠTA JE FISKALNA KASA?

Fiskalna kasa ili registar kasa sa fiskalnom memorijom je uređaj za registrovanje podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.

ŠTA JE ELEKTRONSKA REGISTAR KASA?

Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom je uređaj sa aplikativnim programom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama, koji se mogu mijenjati korišćenjem isključivo definisane funkcije aplikativnog programa.

ŠTA JE FISKALNI PRINTER?

Fiskalni printer je printer sa fiskalnom memorijom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama i koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeći isključivo postojeći interfejs.

KOJE PODATKE MORA DA SADRŽI BAZA PODATAKA O PROIZVODIMA ILI USLUGAMA?

Baza podataka obavezno sadrži naziv proizvoda ili usluge, cijenu jedinice mjere, naziv jedinice mjere i oznaku poreske stope.

KAKO SE KASA ODNOSI PREMA PORESKIM STOPAMA?

Fiskalna kasa mora omogućiti grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o evidentiranom prometu proizvoda i usluga koji se razvrstavaju po sledećim poreskim stopama: A, B, C, D, E, F

DA LI FISKALNI ISJEČAK MOŽE IMATI I DRUGE PODATKE OSIM ZAKONOM PROPISANIH?

Fiskalni isječak može imati reklamne i druge podatke.

DA LI MOJ SOFTVER MORA DA PODRŽAVA “NAŠA SLOVA”?

Fiskalna kasa mora da ima mogućnost štampanja alfanumeričkih znakova na fiskalnom isječku na maternjem jeziku.

ŠTA JE FISKALNI LOGO?

Fiskalni logo je oznaka koja se štampa isključivo na fiskalnim dokumentima, a kojim se označava da je riječ o evidentiranju prometa preko fiskalnih kasa u Crnoj Gori.

ŠTA SE DEŠAVA AKO JE NEKI DIO KASE NEISPRAVAN?

Mehanizam fiskalne kase mora da obezbijedi da se ista ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih djelova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehničkih zahtjeva. U slučaju neispravnosti potrebno je kontaktirati najbliži ovlašćeni servis.

ŠTA JE TO OVLAŠĆENI SERVIS?

Servisiranje i popravku fiskalne kase može vršiti servis ovlašćen od lica koje je dobilo saglasnost Vlade Crne Gore. Ovlašćeni servis vodi evidenciju o zaposlenima koji su ovlašćeni za servisiranje i održavanje fiskalnih kasa. Poreski obveznik mora imati prije stavljanja u upotrebu fiskalne kase, zaključen ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci sa ovlašćenim servisom.

ŠTA JE FISKALNI MODUL?

Fiskalni modul mora da bude zaliven za kućište fiskalne kase, mora da omogući pamćenje zapisanih podataka najmanje tri godine, nezavisno od napajanja i da sadrži posebno ugrađenu fiskalnu memoriju.

ŠTA JE IDENTIFIKACIONI BROJ FISKALNOG MODULA?

Identifikacione brojeve fiskalnog modula (u daljem tekstu: IB) fiskalnim kasama, na zahtjev ovlašćenog proizvođača fiskalnih kasa, dodjeljuje Poreska uprava vodeći računa da dodijeljeni IB fiskalnog modula bude jedinstven za svaku fiskalnu kasu, po ovlašćenim proizvođačima, tipu fiskalne kase i rednom broju proizvedenog fiskalnog modula.

KOJE SU VRSTE IZVJEŠTAJA?

1. Dnevni izvještaj (Z-izvještaj)
2. Presjek stanja (X-izvještaj)
3. Periodični izvještaj (zbirni izvještaj ili od datuma do datuma)

ŠTA JE KNJIGA DNEVNIH IZVEŠTAJA?

Lice koje vrši promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, evidentira preko fiskalne kase svaki pojedinačno ostvareni promet, o čemu kupcu, odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni isječak.
Lice na kraju radnog vremena, vrši očitavanje dnevnog prometa zabjeleženog u operativnoj memoriji putem formiranja i štampanja dnevnog izvještaja.
Formirani dnevni izvještaj unosi se u fiskalnu memoriju fiskalne kase. Podaci o evidentiranom prometu na osnovu kojih je formiran dnevni izvještaj brišu se iz operativne memorije.

KOLIKI JE KAPACITET FISKALNE MEMORIJE?

Kapacitet fiskalne memorije treba da obezbijedi evidentiranje najmanje 1800 dnevnih fiskalnih izvještaja, najviše 30 promjena poreskih stopa i 50 reseta.

ŠTA AKO ŽELIM DA INSTALIRAM DODATNU OPREMU?

Fiskalna kasa može imati i dodatnu opremu, kao što je: ladica za novac, barkod čitač, vaga, dodatni printer i terminal za plaćanje pomoću platne kartice. Fiskalna kasa može se povezivati i sa računarom, koristeći softversku aplikaciju koja ne dozvoljava promjene podataka u fiskalnoj memoriji. Povezivanje dodatne opreme može se vršiti isključivo preko postojećeg interfejsa fiskalne kase.